Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), apibrėžia elektroninei prekybai taikomas nuostatas, Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau „Šalių“) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo būdus ir tvarką, „Šalių“ atsakomybę, asmens duomenų apsaugą ir kt. su prekių pirkimu – pardavimu  bei paslaugų užsakymu puosni.lt elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes, neapsiribojant šiais išvardintais atvejais.

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir Puosni.lt veiklą vykdančių asmenų (toliau Administratorių).

1.4. Klientas registracijos metu pažymėjęs varnele laukelį „Aš suprantu ir visapusiškai sutinku su paslaugų teikimo taisyklėmis (skaityti)” ir paspaudęs mygtuką „Toliau“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

1.7. Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje puosni.lt turi teisę:

  • visi juridiniai asmenys, jei jų veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka;
  • visi fiziniai asmenys sulaukia pilnametystės kurių veiksnumas neapribotas teisine tvarka;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys, jei jų veiksnumas nėra apribotas teismine tvarka.

 

II. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Klientui užsakant prekes registracija yra būtina, vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.

2.2. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Administratorius ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

2.3. Registruodamasis Klientas suteikia teisę jo elektroninį paštą naudoti rinkodaros tikslais. Nurodytu elektroninio pašto adresu Klientas gali gauti naujienlaiškius ir straipsnius. Bet kuriuo metu klientas gali nutraukti naujienlaiškių gavimą.

2.4. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.6. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.

2.7. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

2.8. Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės, naudojantis prisijungimo duomenimis.

2.9. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

 

III. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pasirinkti apmokėjimo būdą“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Administratoriaus.

 

IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos ir pateikiamos prie kiekvienos prekės.

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti prekių pasiūlą.

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos prie kiekvienos prekės aprašymo. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

4.6. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis.

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje.

5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.

5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

5.3.1. atliekant pavedimą naudojantis internetinės bankininkystės sistema. Šiuo būdu galima apmokėti, jei Klientas turi sudaręs internetinės bankininkystės sutartį su bent vienu iš Lietuvos Respubikoje veikiančių bankų.

 

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymais „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ bei „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“.

6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais LR ūkio ministro įsakymais, Klientas per 14 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje „Puosni.lt“ įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais panašių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais.

6.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.1.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.2.1.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.

6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Saulės g. 17b, Užliedžiai, Kauno raj. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti susitarus išanksto telefonu.

6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateikta „Prekės grąžinimo forma” ir pirkimą parduotuvėje „Puosni.lt“ įrodantis dokumentas (sąskaita – faktūra).

6.2.4. Administratorius gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Admisnistratorius įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Administratorius įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Administratoriui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Administratoriaus banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui „Puosni.lt“ parduotuvės asortimente.

6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.

6.3. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

6.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

6.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

6.3.3. vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.4. Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę kartu su  “Prekės grąžinimo ar keitimo forma” ir pirkimą parduotuvėje „Puosni.lt“ įrodančiu dokumentu (sąskaita – faktūra) turi pristatyti į Saulės g. 17b, Užliedžiai, Kauno raj. Administratorius šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Administratoriui pašto paslaugas.

6.5. Administratorius prekėms nesuteikia garantijos.

 

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes pristatome registruota arba registruota pirmenybine siunta per įmonę AB Lietuvos paštas.

7.2. Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje registruota siunta per 2-4 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos.

7.3. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Administratoriui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

7.4. Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.

7.5. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi el.paštu: labas@puosni.lt. Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Administratoriui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

 

VIII. TAIKYTINA TEISĖ

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.